Odmowa pogrzebu

OSOBY, KTÓRYM NALEŻY UDZIELIĆ LUB ODMÓWIĆ POGRZEBU KOŚCIELNEGO

W związku z nadużyciami i manipulacją niektórych mediów, które wykorzystują ignorancję ludzi oraz podważają i ośmieszają decyzje – bardzo rzadkie i podejmowane w ostateczności – odmawiania pogrzebu katolickiego niektórym wiernym, warto przyjrzeć się bliżej racjom dla których odmawia się pogrzebu.

Przede wszystkim należy pamiętać, że pogrzeb katolicki jest PRZYWILEJEM chrześcijanina. Oznacza to, że bez WAŻNYCH przyczyn nie należy go nigdy odmawiać. Przysługuje on każdemu ochrzczonemu i jest obowiązkiem księdza przewodniczyć obrzędom pogrzebowym.

Są jednak okoliczności , kiedy kapłan jest zmuszony do odmowy. Mówi o tym Kodeks Prawa Kanonicznego w rozdziale II:

Kan. 1183

§ 1. Co do pogrzebu, katechumeni* są zrównani z wiernymi.

§ 2. Ordynariusz miejsca może zezwolić na pogrzeb kościelny dzieci, których rodzice mieli zamiar je ochrzcić, a jednak zmarły przed chrztem.

§ 3. Ochrzczonym przynależnym do jakiegoś Kościoła lub wspólnoty kościelnej niekatolickiej, można pozwolić na pogrzeb kościelny według roztropnego uznania ordynariusza miejsca, jeśli nie ma ich własnego szafarza; chyba że się ustali, iż mieli przeciwną wolę.

Kan. 1184

§ 1. Jeśli przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty, pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni:

1° notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy;

2° osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej;

3° inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych.

§ 2. Gdy powstaje jakaś wątpliwość, należy się zwrócić do miejscowego ordynariusza, do którego decyzji należy się dostosować.

Kan. 1185

Pozbawienie pogrzebu zawiera w sobie także odmowę odprawienia jakiejkolwiek Mszy świętej pogrzebowej.

Warto zwrócić uwagę na Kan. 1184 § 2. Mówi on, że kiedy powstaje wątpliwość czy ktoś powinien być pozbawiony pogrzebu, to decyzję podejmuje nie proboszcz ale ordynariusz miejsca, tzn. biskup.

--------------------------------
* - (gr katechoumenos pouczany) kandydat do chrztu pobierający nauki z przygotowawcze z katechizmu. Od IV wieku, gdy w wyniku masowych akcji misyjnych przybyło wielu chętnych do chrztu, utworzono instytucję katechumenatu. Katechumen mógł uczestniczyć jedynie we wstępnej części mszy św. (do Ofiarowania włącznie), która otrzymała nazwę mszy katechumenów - w odróżnieniu od mszy wiernych.
(źródło: dziedzictwo.ekai.pl)