Obrzędy Sakramentu

„Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, którego jedność powinna być zachowywana. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”. (KKK 1285)

OBRZĘD SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

– przedstawienie kandydatów biskupowi;

– przemówienie biskupa do kandydatów, uwzględniające wszystkich wiernych obecnych;

– odnowienie przyrzeczeń chrzestnych;

– modlitwa biskupa o dary Ducha Świętego, z wyciągniętymi rękami nad kandydatami;

– udzielenie sakramentu bierzmowania każdemu kandydatowi z osobna;

– modlitwa powszechna;

– błogosławieństwo końcowe.

– przedstawienie kandydatów biskupowi;

– przemówienie biskupa do kandydatów, uwzględniające wszystkich wiernych obecnych;

– odnowienie przyrzeczeń chrzestnych;

– modlitwa biskupa o dary Ducha Świętego, z wyciągniętymi rękami nad kandydatami;

– udzielenie sakramentu bierzmowania każdemu kandydatowi z osobna;

– modlitwa powszechna;

– błogosławieństwo końcowe.